İçeriğe geç

Sosyal Sorumluluk

İleri teknoloji sistemlerle düyayı renklendiriyoruz.

SÖZLÜK

Sürdürülebilirlik terimlerinin ve tanımlarının bir alfabetik listesi.

3 R

3R (reduce (indir), refine (geliştir), replace (değiştir)) testlerde yaygın olarak uygulanan üç temel ilkeyi ifade etmektedir: testlerde kullanılan hayvanların sayısını azaltma; hayvanlar üzerindeki testlerin mümkün olan durumlarda alternatifleriyle değiştirme (örneğin, in-vitro test ve bilgisayar modellemesi) ve test koşullarını hayvanlarda mümkün olduğu kadar az acı ve stres yaratacak şekilde geliştirmek.

İş Prensipleri

Tüm ticari işlemlerimizde ve çalışanlarımızın her birinin davranışları konusunda eşit bir biçimde uygulanan temel iş etiği değerleri. Aypol’ün temel değerleri, girişimci ruh, kişisel dürüstlük ve sosyal sorumluluk şeklindedir.

İş İlkelerinin Nitelikleri

Aypol İş İlkelerinin çocuk işgücü, çalışanların örgütlenme hakları ve adil rekabet gibi bir takım önemli temel küresel meselelere uygulanması. Nitelikler muhtelif zamanlarda genişletilecek ve değiştirilecektir.

Karbondioksit (CO2)

Karbondioksit, yeterli oksijen mevcut olduğunda organik maddenin yanmasından kaynaklanan bir atmosferik gazdır. Karbondioksit, Dünya atmosferinde düşük bir yoğunlukta mevcuttur ve bir sera gazı olarak işlev görür.

Karbon ayak izi

Bir ürünün veya kuruluşun karbon ayak izi, belirli bir dönem içinde veya bir ürünün yaşam döngüsü boyunca veya bir kısmında ortaya çıkan toplam sera gazı (GHG) emisyon miktarıdır. Karbon ayak izi, salınan karbondioksit eş değeri miktarı cinsinden ifade edilir.

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD)

Raporlama yılında, doğrudan yüzey sularına deşarj edilen atık sıvılarda bulunan maddelerin kimyasal oksidasyonu için gerekli oksijen miktarı.

İş Etiği

İş Etiği şirketimizin değerlerini ve nasıl çalıştığımızı tanımlar. İş dürüstlüğü, İş İlişkileri/İşçi İşveren ilişkileri, sağlık, güvenlik, çevre ve güvenlik, topluluğa katılım gibi konulardaki temel ilkeleri içermektedir.

Eko Verimlilik

Eko verimlilik daha azla daha fazla şey yapmak; bir başka deyişle, daha az kaynak kullanarak ve daha az atık ve kirlilik yaratan mal ve hizmetleri oluşturmaktır.

Eko-prim Çözümleri

Eko verimlilik, ürünlerimizde önemli bir ölçüttür. Bir eko-prim çözüm, pazardaki rakip ürünlerle karşılaştırıldığında, en az bir eko-verimlilik kriteri bakımından (toksisite, enerji kullanımı, doğal kaynakların/hammaddelerin kullanımı, emisyon ve atıklar, arazi kullanımı, riskler) önemli ölçüde daha iyi olduğunun ve diğer herhangi bir kriter bakımından da önemli ölçüde daha kötü olmadığının göstergesidir.

Emisyonlar ve Atık

İnsanlar ya da çevre üzerinde bir etkiye neden olabilecek maddelerin (CO2, NOx ve SOx, Uçucu Organik Bileşikler, kimyasal oksijen ihtiyacı, tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıklar) hava, kara ve su emisyonlarını rapor ediyoruz.

Tehlikeli Atık (HW)

Raporlama yılında ulusal, eyalet veya yerel mevzuat tanımına göre tehlikeli olarak sınıflandırılan atık miktarı. Sadece yeniden kullanılamayan parçalar, Tehlikeli Atık olarak kabul edilir.

Sağlık, Güvenlik ve Çevre (HSE)

HSE, Aypol tarafından izlenen (1) çalışanlarının ve diğer paydaşların zarar görmesini engelleme ve sağlığın teşvik edilmesi/geliştirilmesi; (2) herhangi bir çalışanımızın ya da herhangi bir yüklenicimizin işyerinde yaralanmasını önlemek ve (3) uygun tasarım, imalat, dağıtım, kullanım ve bertaraf uygulamaları sayesinde faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin çevresel etki yaratmasını engellemek veya sözkonusu etkiyi en aza indirerek çevrenin korunmasına odaklanan politikaları, genel kuralları ve uygulamaları belirtmektedir.

Tekrar Kullanılamayan Atık (NRW)

Raporlama yılında kaynak geri kazanımı, geri dönüşüm, değerlendirme, doğrudan yeniden kullanım veya alternatif kullanımlar için kullanılmayan ve Aypol tesislerinden çıkan atık miktarı.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği, işyerinde sağlık ve güvenliğin geliştirilmesine ve yönetilmesine odaklanmış geniş bir çaptaki politikaları, genel kuralları ve faaliyetleri belirtmektedir.

Operasyonel Ekolojik Verimlilik

Operasyonel eko-verimlilik, imalat faaliyetlerimizin eko-verimliliğidir. Amacımız ürünlerimizin imalatı sırasında kullanılan kaynakları ve tesislerimizden kaynaklanan emisyonları/atıkları azaltarak operasyonel eko-verimliliği geliştirmektir.

Ürün Yönetimi

Bir ürünün toplam yaşam döngüsü boyunca, sağlık, güvenlik ve çevresel bakımdan sorumlu ve etik bir biçimde yönetilmesi. Bu, daha az tehlikeli madde kullanmaya ya da bunları daha dayanıklı, yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir kılacak ürünlerin yeniden tasarlanmasını içermektedir.

Uçucu Organik Bileşiklerin havaya emisyonu (VOC)

Raporlama yılında havaya bırakılan CS2 ve COS dahil olmak üzere halojenli ve halojensiz organik bileşiklerin miktarı.

Sıfır/Düşük Karbon enerji tüketimi (%)

Raporlama yılında su, güneş pilleri, biyokütle, rüzgar (“Yeşil” kaynaklar), nükleer ve Kombine ısı ve Enerji (CHP) gibi sıfır düzeyde veya düşük düzeyde CO2 emisyonu yaratan kaynaklardan elektrik enerjisi tüketiminin toplam elektrik enerji tüketiminin bir yüzdesi olarak ifadesi.